Close Menu

Tourism : Phitsanulok Provincial Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

เลขที่ 206 หมู่ 4 ถนน พิษณุโลก – วังทอง ตำบลสมอแข
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์. 0 5598 7718 – 20 โทรสาร. 0 5598 7718 – 20 ต่อ 400

The official website of Tourism : Phitsanulok Provincial Administrative Organization https://www.ppao.go.th

©2021. Tourism PPAO. All Rights Reserved.

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการจัดทำเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพิษณุโลก จึงขอความอนุเคราะห์ทุกท่านช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์

กรมการท่องเที่ยว ขอสำรวจความจำเป็นและความต้องการในการพัฒนา เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมและสอดรับกับบริบทของการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการตอบแบบสำรวจความจำเป็นและความต้องการด้านการท่องเที่ยว ผ่านทาง QR Code