Close Menu

วัดราชคีรีหิรัญยาราม

ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลตำบล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอินหยกขาวที่ใหญ่และสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งแกะสลักจากหินทะเลสาบหยกขาวจากเมืองหางโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีต้นแบบจากวัดเจ้าแม่กวนอิมพันมือเมืองหางโจว มีความสูง 3 เมตร น้ำหนัก 3 ตัน พร้อมฐานบัวคว่ำบัวหงาย ปัจจุบันวัดคีรีหิรัญยารามได้รับการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น จุดที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ วิหารเก่าแก่ วิหารพุทธธรรม ลานพระสิวลี เป็นต้น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

เลขที่ 206 หมู่ 4 ถนน พิษณุโลก – วังทอง ตำบลสมอแข
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์. 0 5598 7718 – 20 โทรสาร. 0 5598 7718 – 20 ต่อ 400

The official website of Tourism : Phitsanulok Provincial Administrative Organization https://www.ppao.go.th

©2021. Tourism PPAO. All Rights Reserved.