Close Menu

วัดหนองไม้ยางดำ

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองไม้ยางดำ ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก มีการประดับตกแต่งถนนบริเวณทางเข้า เป็นเสาปูนกระเบื้องแปะรอบด้าน หัวเสาเป็นรูปหงษ์ ภายในวัดมีพระปรางลีลา หอระฆัง ศาลากลางน้ำ และศาลาวัดที่เป็นศิลปะปูนปั้นและไม้แกะสลักบริเวณโดยรอบตัวอาคาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

เลขที่ 206 หมู่ 4 ถนน พิษณุโลก – วังทอง ตำบลสมอแข
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์. 0 5598 7718 – 20 โทรสาร. 0 5598 7718 – 20 ต่อ 400

The official website of Tourism : Phitsanulok Provincial Administrative Organization https://www.ppao.go.th

©2021. Tourism PPAO. All Rights Reserved.