Close Menu

ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอย้อมครามบ้านนาเมือง

ก่อตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2535 ณ บ้านเลขที่ 40/2 หมู่ที่ 8 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก นำทีมโดยนางสิงห์ จันทะคุณ (ประธานกลุ่ม) ปัจจุบันมีจำนวนกี่ที่ใช้ทอผ้าถึง 93 ตัว ซึ่งกระจายอยู่ตามบ้านของสมาชิกกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ของสตรีสหกรณ์ทอผ้าบ้านนาเมือง ได้แก่ ผ้าไหมแท้ ไหมประดิษฐ์ และผ้าฝ้าย ที่มีรูปแบบและลวดลายที่หลายหลาย ซึ่งลวดลายที่เป็นที่นิยมและถือเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก คือ ลายดอกปีบ นอกจากเป็นแหล่งจำหน่ายผ้าทอแล้ว กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าบ้านนาเมืองยังเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับนักเรียนและผู้ที่สนใจอีกด้วย ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-9716806 และอีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ของ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ามัดหมี่กี่กระตุก” ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านน้อย ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยมีนางไพรบูรณ์ จันทะคุณ เป็นประธานกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ามัดหมี่กี่กระตุก (บ้านน้อย) ได้แก่ ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติซึ่งได้แปรรูปเป็นผ้าคลุมไหล่ และผ้าทอไหมประดิษฐ์ซึ่งมีลวดลายต่างๆ เช่น ลายขอ (ลายพระราชทาน) ลายสร้อยสยาม ลายดอกปีบ (เอกลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก) ลายดาวกระจาย (นกกระจิบ) ลายดอกปีบชัยพฤกษ์ (ชนะเลิศการประกวดผ้าทอมัดหมี่ งานฮั่นแน้ว แอ่วชาติตระการ ประจำปี 2545) ที่สนใจ

สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 086-2010249

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

เลขที่ 206 หมู่ 4 ถนน พิษณุโลก – วังทอง ตำบลสมอแข
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์. 0 5598 7718 – 20 โทรสาร. 0 5598 7718 – 20 ต่อ 400

The official website of Tourism : Phitsanulok Provincial Administrative Organization https://www.ppao.go.th

©2021. Tourism PPAO. All Rights Reserved.